BOARD OF MANAGEMENT

Dr. M.P. Shyam

Dr. M.P. Shyam

President, RV Educational Institutions

Dr. C. Vinod Hayagriv

Dr. C. Vinod Hayagriv

Vice President, RV Educational Institutions

chandrashekar-raju

Mr. Chandrashekar Raju

Vice President, RV Educational Institutions

venkatesh-babu

Venkatesh Babu

Treasurer, RV Educational Institutions

Dr.(h.c). A.V.S Murthy

Dr.(h.c.) A.V.S. Murthy

Hon. Secretary, RV Educational Institutions

Sri. D.P. Nagaraj

Mr. D.P. Nagraj

Hon. Joint Secretary, RV Educational Institutions

RSST Board of Trustees

Dr.M.P.Shyam

Mr.A.C.Chandrashekar Raju

Mr. C. Vinod Hayagriv

Mr.P.S.Venkatesh Babu

Dr.(h.c.) A.V.S. Murthy

Mr. D.P. Nagaraj

Mr. K.S. Akhilesh Babu

Mr. R. Anantha Raman

Mr.M.R. Arvind

Mr.S.M.Balakrishna

Mr. C.V. Hayagriv

Mr. M.K. Dattaraj

Mr. Dev Darshan Viswanath

Mr. C. Ganesh Narayan

Ms. Maya Chandra

Mr. P.S. Nanda Kumar

Mr. N.R. Nandish

Mr. P.R.Raghunath

Dr. M.S. Prakash

Mr.N P Karthik

Mr. S. Suresh

Mr. K.Lakshman

Mr. K.A. Sujit Chandan

Mr. A.S. Vishnu Bharath

Mr. Nikhil A Murthy

Mrs. Pramila Vijayakumar

Mr. M.R. Gurudatt

Mr. M.D. Kasturi Ranga

Mr. Manandi Ramesh

Mr. Naveen K Pasuparthy

Dr.M.P.Shyam

Mr.A.C.Chandrashekar Raju

Mr. C. Vinod Hayagriv

Mr.P.S.Venkatesh Babu

Dr.(h.c.) A.V.S. Murthy

Mr. D.P. Nagaraj

Mr. K.S. Akhilesh Babu

Mr. R. Anantha Raman

Mr.M.R. Arvind

Mr.S.M.Balakrishna

Mr. C.V. Hayagriv

Mr. M.K. Dattaraj

Mr. Dev Darshan Viswanath

Mr. C. Ganesh Narayan

Ms. Maya Chandra

Mr. P.S. Nanda Kumar

Mr. N.R. Nandish

Mr. P.R.Raghunath

Dr. M.S. Prakash

Mr.N P Karthik

Mr. S. Suresh

Mr. K.Lakshman

Mr. K.A. Sujit Chandan

Mr. A.S. Vishnu Bharath

Mr. Nikhil A Murthy

Mrs. Pramila Vijayakumar

Mr. M.R. Gurudatt

Mr. M.D. Kasturi Ranga

Mr. Manandi Ramesh

Mr. Naveen K Pasuparthy

RVCN Governing Council Members

CHAIRMAN

MEMBERS