BOARD OF MANAGEMENT

Dr. M.P. Shyam

Dr. M.P. Shyam

President, RV Educational Institutions

Sri. N.R. Panditharadhya

N.R. Panditharadhya

Vice President, RV Educational Institutions

Dr. C. Vinod Hayagriv

Dr. C. Vinod Hayagriv

Vice President, RV Educational Institutions

Sri. K.G. Subbarama Setty

K.G. Subbarama Setty

Hon. Treasurer, RV Educational Institutions

Dr.(h.c). A.V.S Murthy

Dr.(h.c.) A.V.S. Murthy

Hon. Secretary, RV Educational Institutions

Sri. D.P. Nagaraj

D.P. Nagaraj

Hon. Joint Secretary, RV Educational Institutions

RSST Board of Trustees
Dr. M.P. Shyam
N.R. Panditharadhya
C. Vinod Hayagriv
C.V. Hayagriv
K.G. Subbarama Setty
Dr.(h.c.) A.V.S. Murthy
D.P. Nagaraj
K.S. Akhilesh Babu
R. Anantha Raman
S.M. Balakrishna
A.C. Chandrashekar Raju
M.K. Dattaraj
Dev Darshan Viswanath
C. Ganesh Narayan
Maya Chandra
P.S. Nanda Kumar
N.R. Nandish
Praveen P.N.
Dr. M.S. Prakash
M.R. Arvind
S. Suresh
P.S. Venkatesh Babu
K.A. Sujit Chandan
A.S. Vishnu Bharath
B.R. Viswanath Setty
Pramila Vijayakumar
M.R. Gurudatt
M.D. Kasturi Ranga

Dr. M.P. Shyam
N.R. Panditharadhya
C. Vinod Hayagriv
C.V. Hayagriv
K.G. Subbarama Setty
Dr.(h.c.) A.V.S. Murthy
D.P. Nagaraj

K.S. Akhilesh Babu
R. Anantha Raman
S.M. Balakrishna
A.C. Chandrashekar Raju
M.K. Dattaraj
Dev Darshan Viswanath
C. Ganesh Narayan
Maya Chandra
P.S. Nanda Kumar
N.R. Nandish
Praveen P.N.
Dr. M.S. Prakash
M.R. Arvind
S. Suresh
P.S. Venkatesh Babu
K.A. Sujit Chandan
A.S. Vishnu Bharath
B.R. Viswanath Setty
Pramila Vijayakumar
M.R. Gurudatt
M.D. Kasturi Ranga
RVCN Governing Council Members

CHAIRMAN

MEMBERS